Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2013

Sällskapets styrelse har under året haft fem protokollförda sammanträden (1/2, 23/5, 19/6, 9/9 och 17/12). Styrelsen har haft följande sammansättning: Renée Båge, ordförande (vald 2011-2013), Susanna Sternberg Lewerin, sekreterare (vald 2012-2014), Pia Gustås kassör (vald 2012-2014), Katja Höglund, webmaster (vald 2011-2013), Ulrika Grönlund-Andersson, klubbmästare (vald 2013-2015) och Claes Fellström, övrig ledamot (vald 2011-2013). Vid styrelsens möten har Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer har varit Stig Einarsson och Sven Viring medan Magdalena Jacobson och Märit Pringle (valda 2011-2013) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 15/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och god fika höll Axel Sannö föredraget ”Vildsvin bland tallarna och på tallrikarna – risken för zoonotiska smittämnen” där han presenterade sitt projekt som fått bidrag från Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond.

Stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning söktes för fem projekt för totalt 467 580 SEK. Styrelsen beslöt att tilldela tre av dessa medel à sammanlagt 233 380 SEK enligt följande:

  • Dolores Gavier-Widén: Förekomst av Francisella tularensis i muskulatur hos harar med harpest (tularemi) - risk for människa att infekteras via födan (62 700 SEK)
  • Lennart Melin: Utvärdering av helgenomsekvensering för bättre smittspårning av Salmonella i foder, livsmedelsproducerande djur och livsmedel (70 680 SEK)
  • Wilhelm Tham: Multi-locus Sequence Typing (MLST) – a tool for better understanding of listeriosis (100 000 SEK).
  • Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar hade ingen utlysning under 2013.
  • Karl-Erik Johansson tilldelades 58 200 kr för projektet ”Utveckling av virtuella laborationer inom bakteriologisk livsmedelssäkerhet och vidareutveckling av databasen VetBact”.

Sällskapets hemsida reviderades totalt under 2013.

En värvningskampanj inleddes under 2013 för att öka antalet medlemmar, eftersom antalet minskat pga naturlig avgång.

Uppsala 2014-02-20

Renée Båge
Ordförande