hernqvist120
logo

Tilldelning av medel ur Ivar och Elsa Sandbergs Stipendiefond

Stipendierna skall:

 • i första hand tilldelas i Sverige verksam veterinär, som bedriver eller avser att bedriva forskning eller studier av livsmedelshygienisk betydelse.
 • i andra hand för sådana forskningsprojekt, som drivs av nordisk veterinär.
 • i tredje hand tilldelas annan enskild forskare eller institution för forskningsprojekt av livsmedelshygienisk betydelse.

En del av fondens årliga avkastning kan också användas för att bekosta seminarier, symposier och andra aktiviteter.

Vid utlysningen hösten 2017 tilldelades följnde projekt medel:

 •  Sara Frosth, SLU:  Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling  (148 200 kr)
 •  Eva Wattrang, SVA : Kan förändrade uppfödningsrutiner med tidig tillgångtill foder, vatten och probiotiska tillskott bidra till friskare kycklingar? (39 330 kr)
 •  Erik Eriksson, SVA :  Utvärdering av probiotika-kandidater för bekämpning av EHEC i livsmedelskedjan (82 080 kr) 

 

Vid utlysningen hösten 2016 tilldelades följande projekt medel:

 •  Emma Eriksson, Ingrid Hansson & Madeleine Moazzami, SLU: Kan man minska antalet Campylobacter på slaktkyckling genom åtgärder på slakterinivå? (128 250 kr)
 • Catarina Flink, SLV: Hur betydande är förekomsten av shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) i svensk och importerat/infört fårkött för smittspridning? (84 360 kr)
 •  Su Lin Heden, SLU: Application of MALDI-TOF for the rapid identification of mycotoxigenic and spoilage moulds in food and feed (101 460 kr)
 •  Axel Sannö, SLU: Kan MLVA skapa förutsättningar för effektiv smittspårning i samband med sjukdomsfall och matförgiftningsutbrott orsakade av Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis? (180 386 kr)

Vid utlysningen hösten 2015 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist: Campylobacter spp. hos nötkreatur - förekomst och antibiotikaresistens 117 000 SEK
 • Magdalena Jacobson: PCR-ribotypes of Clostridium difficile associated with human disease isolated from Swedish livestock 46 000 SEK
 • Monika Johansson (Protokoll för DNA baserad analys av mjölkråvarans mikroflora. Undkommer vissa bakterier detektion genom att binda till mjölkens fettfraktion? 90 000 SEK
 • Camilla Björkman (Fördjupad molekylärbiologisk undersökning av Cryptosporidium parvum-isolat från kalvar 111 000 SEK

Vid utlysningen hösten 2014 tilldelades följande projekt medel:

• Eva Osterman-Lind: Sprider hästar zoonotiska parasiter på betet och vidare till vatten? 91 200 SEK

• Lennart Melin: Förbättrad serotypning av Salmonella enterica med hjälp av DNA-sekvensering. 100 320 SEK

• Camilla Wallander: Utvärdering av förhållandet mellan Toxoplasma gondii-specifika antikroppar i köttsaft och T. gondii-DNA i vildsvinskött samt kartläggning av T. gondii-genotyper hos vildsvin i Sverige.  165 300 SEK

• Björn Bengtsson: Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker hos slaktkycklingar i Sverige. 39 444 SEK

• Jenny Frössling: Analys av kontaktmönster och kalvdödlighet i besättningar involverade i utbrottet av Salmonella Dublin i Skåne.   50 000 SEK

Vid utlysningen hösten 2013 tilldelades följande projekt medel:

 • Dolores Gavier-Widén 62 700 kr för projektet ”Förekomst av Francisella tularensis i muskulatur ho harar med harpest (tularemi) – risk för människa att infekteras via födan”
 • Lennart Melin 70 680 kr för projektet ”Utvärdering av helgenomsekvensering för bättre smittspårning av salmonella i foder, livsmedelsproducerande djur och livsmedel”
 • Wilhelm Tham 100 000 kr för projektet ”Multi-locus Sequence Typing (MLST – a tool for better iunderstanding of listeriosis”