Skip to main content

Jan Skogsborgs Stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

År 2010 delade Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning för första gången ut stipendier ur ovanstående stiftelse.

Medlen för dessa stipendier härrör från en donation gjord av Jan Skogsborg.

Syfte

Stiftelsens syfte är att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Ett speciellt och överordnat intresse skall tillägnas taxars sjukdomar. Efter beslut på årsmötet med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 19 maj 2021 har reglementets nuvarande skrivning fastställts.

Verksamhetsföremål och destinatärskrets

Syftet med stiftelsen skall uppnås genom att medel delas ut för att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Medel bör i första hand tilldelas i Sverige verksamma veterinärer, som avser bedriva forskning och studier rörande hundars sjukdomar och deras behandling. Flexibilitet skall råda vid utdelning av medel från fonden. Således skall förutom rent stöd för speciella forskningsprojekt rörande hundsjukdomar också medel kunna beviljas t ex för studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus, för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning. Medel ur stiftelsen skall också kunna användas för anordnande av nationella symposier m.m. kring hundsjukdomar och deras behandling. Medel ur stiftelsen skall också användas för bestridande av kostnader under rubriken "Utdelning av medel" nedan.