Skip to main content

Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Sedan 1976 har Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning (Sällskapet) årligen delat ut forskningsstipendier.

Medlen för dessa stipendier härrör från en donation gjord av Ivar Sandberg och hans hustru Elsa. Ivar Sandberg föddes 1882 och var från 1910 till sin pensionering stadsveterinär i Lund. För att visa sin tacksamhet över, att ha blivit invald i Sällskapet, testamenterades 1973 hans och hustruns tillgångar till Sällskapet. År 1976 bildades en fond, som förvaltas av Stiftelsen Ivar och Elsa Sandberg.

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område och områden, som direkt eller indirekt har betydelse för livsmedel och livsmedelshygien.

Inom ett år efter offentliggörandet av utdelat stipendium skall en redogörelse lämnas, för hur det beviljade forskningsstipendiet har använts, och de resultat som erhållits. Resultaten redovisas på ett sådant sätt, att de kan publiceras i Svensk veterinärtidning, i lämplig vetenskaplig tidskrift eller kan muntligen presenteras vid Sällskapets årsmöte/seminarium. Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond betyder mycket för Sällskapets verksamhet; inte bara genom utdelandet av stipendier, utan också genom att donationen möjliggör en vitalisering av Sällskapets verksamhet.

Läs mer

Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning - en bildning i tiden.
Svensk veterinärtidning , 1985, 37, supplement 6, 157-170. (PDF 7,7 Mb).

Tidigare styrelsemedlem Renée Båge med kärvänlig kviga.