Skip to main content

STADGAR SÄLLSKAPET FÖR VETERINÄRMEDICINSK FORSKNING

Beslutade vid årsmöte 2014 samt 2015 (reviderade från gamla stadgar från 1950)

§1 Sällskapets ändamål är att samla veterinärmedicinska forskare för att öka intresset för fortsatt arbete för veterinärvetenskapens förkovran samt att verka för anskaffande av behövliga medel för veternärmedicinsk forskning.

§2 Till medlemmar i sällskapet kan inväljas personer som bedriver eller är intresserade av veterinärmedicinsk forskning. Inval sker efter intresseanmälan och tillstyrkan av styrelsen.

§3 Sällskapets ärenden handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter samt en suppleant, vilka utses av sällskapet för en tid av tre kalenderår. Varje styrelseledamot får väljas för maximalt två på varandra följande mandatperioder. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare, klubbmästare och Webbmästare. Styrelsen är beslutsmässig om tre ledamöter är eniga om beslutet.

§4 Sällskapet utser varje år två revisorer, att granska styrelsens förvaltning och före årsmötet avlämna revisionsberättelse till Sällskapet, avseende föregående kalenderår.

§5 Sällskapet avhåller ett ordinarie årsmöte, på våren, då val förrättas. Ytterligare ett medlemsmöte anordnas varje år i form av ett seminarium eller liknande aktivitet.

§6 Varje medlem betalar till Sällskapet en årsavgift, vars storlek beslutas av Sällskapet, vid årsmötet.

§7 Årsmötets beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten skiljer.

§8 För stadgeändring fordras beslut på två på varandra följande årsmöten.