Skip to main content

Reglemente för Jan Skogsborgs Stiftelse for Forskning och Fördjupad Utbildning Rörande Hundsjukdomar

1. Syfte

Stiftelsens syfte är att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Ett speciellt och överordnat intresse skall tillägnas taxars sjukdomar. Efter beslut på årsmötet med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 19 maj 2021 har reglementets nuvarande skrivning fastställts.

2. Verksamhetsföremål och destinatärskrets

Syftet med stiftelsen skall uppnås genom att medel delas ut för att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Medel bör i första hand tilldelas i Sverige verksamma veterinärer, som avser bedriva forskning och studier rörande hundars sjukdomar och deras behandling. Flexibilitet skall råda vid utdelning av medel från fonden. Således skall förutom rent stöd för speciella forskningsprojekt rörande hundsjukdomar också medel kunna beviljas t ex för studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus, för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning. Medel ur stiftelsen skall också kunna användas för anordnande av nationella symposier m.m. kring hundsjukdomar och deras behandling. Medel ur stiftelsen skall också användas för bestridande av kostnader under rubriken "Utdelning av medel" nedan.

3. Förvaltning

Stiftelsen skall förvaltas av Styrelsen för Sällskapet Veterinärmedicinsk Forskning ("Sällskapet"), som bör låta det praktiska handhavandet av stiftelsens medel ombesörjas av banks notarieavdelning eller motsvarande.

4. Revision

Stiftelsens räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skall revideras av Sällskapets revisorer samt av en av Sällskapets styrelse utsedd yrkesrevisor (en s.k. auktoriserad revisor eller godkänd yrkesrevisor).

5. Utdelning av medel

For den årliga utdelningen från stiftelsen till ändamål enligt vad som ovan sagts får användas
- den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar, samt
- vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behovs för att trygga realvärdet av tillgångarna.
Av den totala årliga avkastningen, d.v.s. direktavkastningen och omsättningsvinsterna, skall dock alltid minst en tiondel tillföras det bundna kapitalet. Av denna totala årliga avkastning får, sedan erforderliga förvaltningskostnader täckts, under därpå följande år högst ¼ användas för bestridande av kostnader för Sällskapets vetenskapliga aktiviteter i form av symposier, seminarier och dyl. enligt vad som ovan sagts under "Verksamhets­ föremål och destinatärskrets". Återstoden av avkastningen skall i huvudsak utdelas i form av stipendier. Styrelsen har att besluta om antalet stipendier och dessas belopp.

6. Regler for utdelning av stipendier, ansökan m.m.Regler for utdelning av stipendier, ansökan m.m.

Styrelsen skall, under oktober eller november offentligt kungöra lediga stipendier till medlemmar i sällskapet, på sällskapets webbplats samt inom relevanta universitet, institut och myndigheter i Sverige. Ansökan skall ha inkommit senast den 5 december. Styrelsen har därefter att senast den 31 januari besluta, vilka stipendier som skall utdelas.
Vid bedömningen av inkomna ansökningar bör styrelsen, vid beslut i stipendiefrågan till sig adjungera sakkunnig inom fondens syfte i de fall styrelsen inte besitter tillräcklig sakkunskap.

7. Redovisning

Inom två ar efter offentliggörandet av utdelat stipendium, som skall ske enligt ovan, dock alltid på sällskapets webbplats, skall till styrelsen inkomma redogörelse för hur beviljade medel har använts samt de resultat som uppnåtts. En strävan bör vara att erhållna forskningsresultat publiceras, varvid det skall anges, att stöd för forskningen erhållits från Jan Skogsborgs Stiftelse.

8. Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan endast ske vid ordinarie sammanträde med Sällskapet for Veterinärmedicinsk Forskning. Beslut om eventuell ändring skall för att bli giltigt fattas med minst ¾ majoritet.

Skulle Sällskapet upplösas skall medlen i stiftelsen överlämnas till annan juridisk person, som kan beräknas använda desamma på sätt som står i överensstämmelse med detta reglemente.