Skip to main content

Reglemente för Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Reglemente för Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning

1. Förvaltas av Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning

Sedan Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning genom testamente av fru Elsa Sandberg, änka efter stadsveterinären Ivar Sandberg, Lund, erhållit aktier, obligationer och banktillgodohavanden till ett bokfört värde 1975-12-31 på sammanlagt 455 564,88 kronor fastställdes på årsmötet (då benämnt första ordinarie vårsammanträdet) med medlemmarna i Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 25 februari 1976 reglemente för fonden.

Efter beslut på årsmötet med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 19 maj 2021 har reglementets nuvarande skrivning fastställts.

2. Ändamål

Ändamålet med stiftelsen är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom område som direkt eller indirekt har betydelse för livsmedelshygienen.

Medel må i första hand tilldelas i Sverige verksam veterinär, som bedriver eller avser att bedriva forskning eller studier av livsmedelshygienisk betydelse. I andra hand må medel användas för sådana forskningsprojekt som omhänderhas av nordisk veterinär institution eller enskild nordisk veterinär. I tredje hand må medel tilldelas annan enskild forskare eller institution för forskningsprojekt av livsmedelshygienisk betydelse.

Medel må även användas för kostnader enligt punkt 4 nedan.

3. Förvaltning

Stiftelsen förvaltas av sällskapets styrelse som kan anförtro det praktiska handhavandet av värdepapper o.d. åt banks notariatavdelning eller motsvarande.

Stiftelsens räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skall revideras av sällskapets revisorer samt av en av sällskapets styrelse särskild utsedd yrkesrevisor. Den sistnämnde skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

4. Utdelning av stipendium mm

Av stiftelsens nettoavkastning under ett år, sedan erforderliga förvaltningskostnader täckts, får under därpå följande år högst en fjärdedel användas för bestridande av föreläsningskostnader och tryck enligt styrelsen närmare bedömande. Återstoden av avkastningen skall årligen i huvudsak utdelas i stipendier. Styrelsen har att besluta om antalet stipendier och dessas belopp.

5. Ansökan mm

Sällskapets styrelse skall årligen under oktober eller november offentligt kungöra lediga stipendier till medlemmar i sällskapet, på sällskapets webbplats samt inom relevanta universitet, institut och myndigheter i Sverige. Ansökan skall ha inkommit före den 1 december. Styrelsen skall därefter under december eller påföljande januari besluta om vilka stipendier, som skall utdelas.

Vid bedömning av inkomna ansökningar bör styrelsen, om den så anser nödvändigt, vid beslut i stipendiefrågan med sig adjungera sakkunnig inom livsmedelshygienens område. Denne skall äga yttrande- och förslagsrätt, men äger icke delta i beslutet.

6. Redovisning

Inom två år efter offentliggörande av utdelat stipendium, som skall ske på lämpligt sätt, dock alltid på sällskapets hemsida, skall till sällskapets styrelse inkomma redogörelse för hur beviljade medel har använts samt de resultat som uppnåtts. Resultaten bör redovisas på ett sådant sätt att de kan publiceras, om styrelsen i samråd anslagsinnehavaren(na) finner detta vara lämpligt.

7. Ändring av reglementet

Ändring av detta reglemente får endast ske vid årsmöte med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning. Beslut om eventuell ändring skall för att bli giltigt fattas med minst trefjärdedels majoritet. För ändring av föreskrift gäller 6 kap. Stiftelselagen.