Skip to main content

Riktlinjer för slutrapport

Rapporterna ska vara på max 3-5 sidor och innehålla:

Sammanfattning

Rapporten ska inledas med en kort sammanfattning på 200-300 ord av projektet som kan publiceras på sällskapets hemsida och i andra sammanhang.

Bakgrund

En kort beskrivning av bakgrund till projektet

Metoder

En kort sammanfattning av metoderna som användes i projektet.

Resultat

Resultaten presenteras på ett lättbegripligt sätt, gärna med tabell och figur.

Diskussion

Diskussionen kan vara separat eller skrivas tillsammans med resultatdelen. Förutom att resultaten ska diskuteras lite kort bör diskussionen även ta upp eventuella justeringar som har gjorts i projektet i jämförelse med projektbeskrivningen som blev beviljad av Sällskapet för veterinär medicinsk forskning.

Vidareförmedling av resultat

En kort beskrivning om resultat från projektet planeras att kommuniceras vidare, t ex via vetenskaplig artikel, examensarbete, artikel i populärvetenskaplig tidskrift.

En kort ekonomisk redovisning, förslagsvis i tabellform