Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2022

Sällskapets styrelse har under året haft nio protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ingrid Hansson, ordförande, Sofia Boqvist, sekreterare, Ragnvi Hagman kassör, Oskar Nilsson, klubbmästare, Désireé Jansson, webmaster och Bodil Ström Holst, övrig ledamot. Vid styrelsens möten har, vid behov, Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer för 2020 har varit Hans Gustavsson och Stefan Alenius medan Ylva Sjunnesson och Anette Backhans har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 13 maj och på grund av pågående utbrott av Coronavirus genomfördes årsmötet i digital form via zoom.

Onsdagen den 9 september anordnades ett seminarium med titeln ” Störningar i ämnesomsättning hos katt, hund och häst”. Seminariet inleddes med att Malin Öhlund, som fick sällskapets pris för bästa avhandling under 2017-2019 höll en presentation om diabetes hos katt. Malin har i sin forskning genomfört epidemiologiska studier som har stor praktisk betydelse för arbetet med att minska risken för diabetes mellitus hos katt. Användandet av metabolomics är en fördel för att ta fram grundläggande kunskap om den fysiologiska bakgrunden till de skillnader som finns mellan raser avseende förekomst av diabetes mellitus. Resultaten är inte bara viktiga för katter, övervikt och diabetes mellitus hos katt, utan de kan också vara av betydelse för människan. Därefter presenterade Josefin Söder, SLU sin forskning avseende störningar i ämnesomsättningen hos överviktiga hundar. Josefin förklarade att biokemiska- och hormonella parametrar är viktiga baskunskaper om de normalviktiga och överviktiga hundarnas ämnesomsättning, men även analysmetoder såsom mängden nedbrytningsprodukter från ämnesomsättningen i urin och i blod är av betydelse. Sanna Lindåse, SLU var den sista av ämnesomsättningsexperterna, och hon förklarade att ekvint metabolt syndrom är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva hästar med en ökad risk för att utveckla fång relaterat till insulinresistens och hyperinsulinemi. Sannas forskning syftar till att öka förståelsen kring hur insulinresistens och hyperinsulinemi uppstår samt hur det relaterar till utfodring och hästens livsstil. Seminariet avslutades med kakbuffé samt frågor och diskussion om störningar i ämnesomsättningen hos häst, hund och katt. På grund av rådande pandemi så var det även möjligt att deltaga i seminariet i digital form.

Vid 2020 års utlysning av stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hund sjukdomar inkom ansökningar för fem projekt. Styrelsen hade möjlighet att finansiera medel till ett av dessa projekt:

  • Johanna Holmbergs ansökan Värdet av att använda videokapseln ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati med 100 000 kr.

Vid 2020 års utlysning av stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning inkom ansökningar för tio projekt. Styrelsen beslöt att tilldela fyra av dessa medel enligt följande:

  • Anna Lundens ansökan Kartläggning av Toxoplasma gondii vävnadscystor i färskt fårkött på den svenska marknaden med 149 420 kr.
  • Emma Bergenqvists ansökan Förekomst av patogena bakterier i fasan och gräsand med 160 000 kr.
  • Liv Jonares ansökan Kan man fastställa systematisk spridning av E. coli hos kyckling med cellulit vid köttbesiktning? med 124 700 kr.
  • Karin Söderqvists ansökan Längre hållbarhet med bibehållen kvalitet – mikrobiotans sammansättning vi vaccumförpackat nötkött med 113 000kr.

Ingrid Hansson
Ordförande