Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2019

Sällskapets styrelse har under året haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ingrid Hansson, ordförande, Sofia Boqvist, sekreterare, Annette Backhans kassör, Ragnvi Hagman, klubbmästare, Bodil Ström Holst, webmaster och Oskar Nilsson, övrig ledamot. Vid styrelsens möten har, vid behov, Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer för 2019 har varit Hans Gustavsson och Stefan Alenius medan Katja Höglund och Susanna Sternberg Lewerin har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 7/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och fika höll Catarina Flink, Livsmedelsverket, ett föredrag med titeln ”Kartläggning av bakterier på lammkött”.

Onsdagen den 29 augusti anordnades ett seminarium med titeln ”Mjölk ger starka ben eller bara problem – vän eller fiende”. Seminariet inleddes med att Liisa Byberg, från Uppsala universitet presenterade en studie där de undersökt hur kosten påverkar hälsan genom att intervjua ca 38 000 kvinnor i åldern 39-74 år och frågat om deras intag av mjölk och mjölkprodukter. Därefter berättade Karin Artursson från SVA om risken att drabbas av zoonosinfektioner efter konsumtion av opastöriserad mjölk. Medan Åsa Lagerstedt Norström från Livsmedelsverket förklarade bakgrunden till varför det numera är lagligt att sälja opastöriserad mjölk på gårdsnivå och reglerna kring detta. Efter diskussion om den opastöriserade mjölkens vara eller inte vara förklarade Monika Johansson, SLU varför det är skillnader mellan mjölk från olika djurslag, såsom kamel, getter och nötkreatur när det gäller produktion av hårdost. Ylva Persson, SVA var den sista av mjölkexperterna, hon belyste mjölkens betydelse i ett internationellt perspektiv. Seminariet avslutades med kakbuffé samt frågor och diskussion om mjölkens risker och betydelser, föredömligt lett av seminariets moderator Renée Båge, SLU. Ett utförligare reportage från seminariet publicerades i Svensk Veterinärtidning nr 11 2019.

Vid 2019 års utlysning av stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hund sjukdomar inkom ansökningar för fyra projekt. Styrelsen beslöt att tilldela två av dessa medel enligt följande:

  • Giulio Grandi, SLU: Förekomsten av fästingar och fästingburna sjukdomar ökar i Sverige - ökad risk för sjukdom också för hundar (46 000 kr)
  • Bodil Ström Holst, SLU: Sperma kvalitet på Berner Sennen (46 000 kr)

Vid 2019 års utlysning av stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning inkom ansökningar för åtta projekt. Styrelsen beslöt att tilldela tre av dessa medel enligt följande:

  • Anna Maria Pyziel, SLU: The prevalence and species composition of potentially zonotic protozoan parasites of the genus Sarcocystis in meat of cattle (200 000 kr)
  • Frederik Widen, SVA: Kvalitativa och kvantitativa analysemetoder för Hepatit E virus i livsmedelsprodukter från gris och vildsvin (200 000 kr)
  • Robert Söderlund, SVA: Rent mjöl i påsen? - Förekomst av EHEC-bakterier i svenskt vetemjöl (165 300 kr)

2020-04-28
Ingrid Hansson
Ordförande