Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2018

Sällskapets styrelse har under året haft tio protokollförda sammanträden. Styrelsen har haft följande sammansättning: Oskar Nilsson, ordförande (vald 2016 - årsmötet 2019), Sofia Boqvist, sekreterare (vald 2016 - årsmötet 2019), Annette Backhans kassör (vald 2017 - årsmötet 2020), Ingrid Hansson, klubbmästare (vald 2017 - årsmötet 2020), Bodil Ström Holst, webmaster (vald 2018 - årsmötet 2021) och Ylva Sjunnesson, övrig ledamot (vald 2016 - årsmötet 2019). Vid styrelsens möten har, vid behov, Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer för 2017 har varit Hans Gustavsson och Stefan Alenius medan Katja Höglund och Susanna Sternberg Lewerin (valda 2017 - årsmötet 2020) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 16/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och fika höll Giulio Grandi, SLU, ett föredrag med titeln ”Fransk hjärtmask i Sverige: vilken risk för våra hundar?”

Onsdagen den 29 augusti ordnades ett seminarium med titeln ”Vilda djur – vän eller fiende”. Seminariet inleddes med två längre föredrag av Carl-Gustaf Thulin, SLU, och Maria Johansson, Lunds Universitet. Därefter följde ett antal korta föredrag om olika risker förknippade med vilda djur. En spännande aspekt på seminariet var att inkludera det samhällsvetenskapliga/miljöpsykologiska perspektivet som Maria Johansson. Det var cirka 35 personer på seminariet som på ett aktivt sätt bidrog till diskussionen.

Vid 2018 års utlysning av stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar inkom ansökningar för två projekt. Styrelsen beslöt att tilldela båda av dessa medel enligt följande:

  • Todd Johanssons, SLU: Vilka bakterier finns i djursjukhusmiljö? (75 000 kr)
  • Karolina Engdahl, SLU: Forskning om korsbandsskador hos hund (90 000 kr)

Vid 2018 års utlysning av stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning inkom ansökningar för åtta projekt. Styrelsen beslöt att tilldela fem av dessa medel enligt följande:

  • Ann Albihn, SVA: Tick-borne encephalitis – a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk/milk products from goat, sheep and cattle in Sweden and Finland (181 260 kr)
  • Helle Ericsson Unnerstad, SVA: Förekomst av MRSA i getmjölkbesättningar (172 871 kr)
  • Tomasz Dzieciolowski, SLU: Effektiv rengöring av transportlådor till kyckling ett sätt att hindra spridning av patogena bakterier till människor och öka kycklingarnas välfärd på väg till slakt (148 200 kr)
  • Sara Frosth, SLU: Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling – utökad studie (125 400 kr)
  • Anna Werinders, SLU: Streptococcus suis - en viktig zoonos med stor betydelse för grisens och människans hälsa (92 500 kr)

2018-05-07
Oskar Nilsson
Ordförande