Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2016

Sällskapets styrelse har under året haft nio protokollförda sammanträden (15/1, 14/3, 3/5, 20/5, 15/6, 26/8, 12/9, 24/10 och 19/12). Styrelsen har haft följande sammansättning: Oskar Nilsson, ordförande (vald 2016 - årsmötet 2019), Sofia Boqvist, sekreterare (vald 2016 - årsmötet 2019), Annette Backhans kassör (vald 2014 - årsmötet 2017), Katja Höglund, webmaster (vald 2014 - årsmötet 2017), Bodil Ström Holst, klubbmästare (vald 2015 - årsmötet 2018) och Ylva Sjunnesson, övrig ledamot (vald 2016 - årsmötet 2019). Vid behov har Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad vid styrelsens möten.

Sällskapets valda revisorer har varit Stig Einarsson och Sven Viring medan Magdalena Jacobson och Renée Båge (valda 2014 - årsmötet 2017) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 25/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och gofika höll Sofia Boqvist ett föredrag om för tidigt färgomslag (premature browning) av kött förpackat i modifierad atmosfär, studier delvis finansierade av Sandbergs fond.

Ett seminarium med titeln One health – beyond the zoonoses anordnades den 7 december. Föredragshållare var Helene Hamlin, Bernt Jones, Josefine Söder, Malin Öhlund, Johan Bröjer och Denise Laskowski (alla SLU). Ett 30-tal deltagare medverkade till en trevlig eftermiddag genom att bidra med initierade frågor och diskussioner.

Stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar söktes för fem projekt. Styrelsen beslöt tilldela två av dessa medel enligt följande:

  • Daniel Bergman, SLU: Screening av heterofila antikroppar hos hund (80 000 kr)
  • Inger Lilliehöök, SLU: Biologisk variation hos kortisol i hundurin (34 000 kr)

Stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning söktes för sju projekt. Styrelsen beslöt att tilldela fyra av dessa medel enligt följande:

  • Emma Eriksson, SLU: Kan man minska antalet Campylobacter på slaktkyckling genom åtgärder på slakterinivå? (128 250 kr)
  • Catarina Flink, SLV: Hur betydande är förekomsten av shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) i svensk och importerat/infört fårkött för smittspridning? (84 360 kr)
  • Su Lin Heden, SLU: Application of MALDI-TOF for the rapid identification of mycotoxigenic and spoilage moulds in food and feed (101 460 kr)
  • Axel Sannö, SLU: Kan MLVA skapa förutsättningar för effektiv smittspårning i samband med sjukdomsfall och matförgiftningsutbrott orsakade av Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis? (180 386 kr)

Uppsala 2017-03-28
Oskar Nilsson
Ordförande