Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2015

Sällskapets styrelse har under året haft åtta protokollförda sammanträden (19/1, 16/3, 15/4, 18/6, 17/8, 24/9, 3/11 och 21/12). Styrelsen har haft följande sammansättning: Susanna Sternberg Lewerin, ordförande (vald 2014-2016), Oskar Nilsson, sekreterare (vald 2014-2016), Annette Backhans kassör (vald 2014-2016), Katja Höglund, webmaster (vald 2014-2016), Ulrika Grönlund-Andersson, klubbmästare (vald 2013-2015) och Bodil Ström-Holst, övrig ledamot (vald 2015-2017). Vid styrelsens möten har Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer har varit Stig Einarsson och Sven Viring medan Magdalena Jacobson och Renée Båge (valda 2014-2016) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 21/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och god fika höll Ulrika Windahl ett föredrag om MRSP (methicillinresstent Staphylococcus pseudintermedius) hos hund, bland annat om studier delvis finansierade av Skogsborgs fond.

En internationell konferens om övervikt hos djur (Animal obesity - causes, consequences and comparative aspects) anordnades på Ultuna 14-16 juni av Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd, SLU. Sällskapet sponsrade kongressen med
10 000 kr samt delade ut tre stipendier för att täcka kongressavgiften (3 600 kr), med medel ur Skogsborgs fond. Stipendierna utlystes i svensk Veterinärtidning, på Sällskapets webbplats, kongressens webbplats, samt via mailutskick. Efter bedömning av inkomna ansökningar delades medel ut till Pernilla Rosberg, Cecilia Ley och Sarah Stadig. Kongressbidraget innebar att Sällskapets logga och länk till Sällskapets webbplats inkluderades på kongressens webbplats och i annat material på kongressen.

Ett öppet seminarium om patogener och patogenitet (Infectious diseases in horses - When is a pathogen pathogenic?) hölls 24 september på Ultuna. Sällskapet bidrog med 8000 kr ur Sandbergs fond till omkostnader för de
utländska gästföreläsarna.

Ett seminarium med titeln Evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet i dagens djursjukvård - från teori till praktik, planerades initialt till november 2015 men fick flyttas till 14 januari 2016 på grund av kollision med andra evenemang. Föredragshållare var Jens Häggström (SLU), Susanna Sternberg Lewerin (SLU), Per Eksell (XLvet AB), Pekka Olson och Lotta Möller (Agria Djurförsäkringar), Carl Hård af Segerstad (Veterinära ansvarsnämnden) samt Anna Tidholm (Anicura). Ett 40-tal deltagare medverkade till en livlig diskussion efter föredragen.

Stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar söktes för fyra projekt. Styrelsen beslöt tilldela två av dessa medel enligt följande:

  • Mia Nilson: Postoperative ultrasonographic appearance of the cervix, ligatures, medial iliac lympnodes and surrounding abdominal tissues after ovariohysterectomy in bitches with pyometra. (70.800 kr)
  • Fredrik Södersten: Ultrastructural studies of cardiac tissue from dogs with myxomatous valvular degeneration. (82.000 kr)

Stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning söktes för nio projekt. Styrelsen beslöt att tilldela fyra av dessa medel enligt följande:

  • Sofia Boqvist: Campylobacter spp. hos nötkreatur - förekomst och antibiotikaresistens (117 000 SEK)

    Magdalena Jacobson: PCR-ribotypes of Clostridium difficile associated with human disease isolated from Swedish livestock (46 000 SEK)

  • Monika Johansson (Protokoll för DNA baserad analys av mjölkråvarans mikroflora. Undkommer vissa bakterier detektion genom att binda till mjölkens fettfraktion? (90 000 SEK)
  • Camilla Björkman (Fördjupad molekylärbiologisk undersökning av Cryptosporidium parvum-isolat från kalvar (111 000 SEK)

Uppsala 2016-03-18
Susanna Sternberg Lewerin
Ordförande