Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2014

Sällskapets styrelse har under året haft sju protokollförda sammanträden (9/1, 24/2, 24/3, 26/6, 22/9, 10/11 och 18/12). Styrelsen har haft följande sammansättning: Susanna Sternberg Lewerin, ordförande (vald 2014-2016), Oskar Nilsson, sekreterare (vald 2014-2016), Pia Gustås kassör (vald 2012-2014), Katja Höglund, webmaster (vald 2014-2016), Ulrika Grönlund-Andersson, klubbmästare (vald 2013-2015) och Annette Backhans, övrig ledamot (vald 2014-2016). Vid styrelsens möten har Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer har varit Stig Einarsson och Sven Viring medan Magdalena Jacobson och Renée Båge (valda 2014-2016) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 26/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och god fika tilldelades Susanne Lindahl Sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation 2011-2013 och presenterade resultaten från sin avhandling:"Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus – upper respiratory disease in horses and zoonotic transmission to humans".

Sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation 2011-2013 utlystes under året och tilldelades Susanne Lindahl (se ovan) i form av 10.000 kr samt medalj.

Ett seminarium med titeln Bakteriologi i din vardag som kliniker och forskare "skit in - skit ut" avhölls den 2/4 med presentationer av Desiree Jansson, Björn Bengtsson, Erik Eriksson och Karl-Erik Johansson. Den senare presenterade webbplatsen VetBact, en kunskapsbas i bakteriologi som föregående år erhållit stöd från Sällskapet för slutförande av de interaktiva övningarna i livsmedelshygien.

Ett öppet seminarium om Treponema som avhölls 15/5 i samband med att internationella forskare på området var i Uppsala för att medverka i disputationer erhöll ca 11.000 kr i stöd från Sällskapet för att täcka lokalhyra och förtäring.

Stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar söktes för två projekt. Styrelsen beslöt tilldela dessa medel enligt följande:

  • Ann Essner: Utvärderingmetoder vid sjukgymnastik och ehabilitering av hundar med artros (54.720 kr)
  • Giulio Grandi: Seroprevalens av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos svenska
    hundar (47.000 kr)

Stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning söktes för åtta projekt. Styrelsen beslöt att tilldela fem av dessa
medel enligt följande:

  • Eva Osterman-Lind: Sprider hästar zoonotiska parasiter på betet och vidare till vatten? (91.200 kr)
  • Lennart Melin: Förbättrad serotypning av Salmonella enterica med hjälp av DNA-sekvensering (100.320 kr)
  • Camilla Wallander: Utvärdering av förhållandet mellan Toxoplasma gondii-specifika antikroppar i köttsaft och T. gondii-DNA i vildsvinskött samt kartläggning av T. gondii-genotyper hos vildsvin i Sverige (165.300 kr)
  • Björn Bengtsson: Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker hos slaktkycklingar i Sverige (39.444 kr)
  • Jenny Frössling: Analys av kontaktmönster och kalvdödlighet i besättningar involverade i utbrottet av Salmonella Dublin i Skåne (50.000 kr)

Ett flertal pärmar med gamla dokument från Sällskapet har gåtts igenom och sorterats av Stig Einarsson. Detta arbete resulterade i att det nu endast finns ett fåtal pärmar med ordnad dokumentation kvar som styrelsen har att förvara. Styrelsen vill uttrycka sin stora tacksamhet till Stig som säkerställt att rätt dokument finns kvar i hanterbart format.

Texterna på Sällskapets hemsida har reviderats under året.

Uppsala 2015-03-28
Susanna Sternberg Lewerin
Ordförande