Skip to main content

Verksamhetsberättelse 2012

Sällskapets styrelse har under året haft 6 protokollförda styrelsesammanträden (1/2, 29/3, 15/6, 29/8, 12/11 och 20/12). Styrelsen har haft följande sammansättning:

Renée Båge, ordförande (vald 2012-2014), Susanna Sternberg Lewerin, sekreterare (vald 2012-2014), Katja Höglund webmaster (vald 2011-2013), Pia Gustås, kassör (vald 2012-2014), Ulrika Grönlund-Andersson, klubbmästare (vald 2010-2012) och Claes Fellström, övrig ledamot (vald 2011-2013). Vid styrelsens möten har Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med Nordea angående förvaltning Ivar och Elsa Sandbergs och Jan Skogsborgs stipendiefonder) varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer har varit Stig Einarsson och Sven Viring medan Magdalena Jacobson och Märit Pringle (valda 2011-2013) har varit Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 23/5. Efter årsmötets avslutande med kaffe, smörgås och tårta höll Docent Sofia Boqvist ett föredrag där hon presenterade sina Sandbergsfinansierade forskningsprojekt: "VTEC och yersinia – från gener till fårtonsiller".

Ett seminarium med titeln Avlivning av djur – Veterinärens skyldigheter och ansvar anordnades 14/3. Sällskapets ledamot Katja Höglund var moderator och följande personer hade presentationer:
Universitetslektor i etik Helena Röcklinsberg, SLU; Veterinärinspektör Helene Loor, SJV; Docent Anna Tidholm, Albano Djursjukhus; Överveterinär Tove Sällberg, DV Finsta.

Förvaltarskapet för Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar har överförts från styrelsen till Sällskapet.

Stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond söktes för 3 projekt, för totalt 179 000 kr. Styrelsen beslöt att ge följande tilldelning ur Skogsborgs stipendiefond:

  • Jonas Wensman: Kennelhosta hos hund (100 000 kr).

Stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning söktes 2012 för 5 projekt, för totalt 513 020 kr. Styrelsen beslöt att tilldela 4 av dessa medel å sammanlagt 350 000 kr:

  • Sofia Boqvist: Hur påverkar modifierad atmosfär tillväxt och avdödning av VTEC i köttfärs? (100 000).
  • Eva Olsson Engvall: Campylobacter i vatten – betydelse som smittkälla för human campylobacterios (100 000).
  • Axel Sannö: Utvärdering av två molekylärepidemiologiska metoder som verktyg för att kunna jämföra isolat av enteropatogena Yersinia spp. från friska vildsvin och humana isolat från livsmedelsburna infektioner (50 000).
  • Estelle Ågren: Ansökan om medel för provuttag och analys i syfte att klassificera svenska mjölkbesättningar i en riskfaktorstudie avseende salmonellaförekomst (100 000).

Uppsala 2013-04-23

Renée Båge
Ordförande