Skip to main content

Kvarka och dess betydelse för häst och människa

Sällskapets pris 2011-2014 går till Susanne Lindahl för hennes avhandling om kvarka och dess betydelse för häst och människa

Susanna LindahlKvarka är en anmälningspliktig mycket smittsam övre luftvägssjukdom, orsakad av bakterien Streptococcus equi subspecies equi (S. equi), som drabbar hästdjur. En häst som insjuknar i kvarka får feber, svullna lymfknutor på huvudet och halsen och tjockt varigt näsflöde. Lymfknutorna blir ofta böldomvandlade och spricker, antingen utåt genom huden eller inåt i kroppen, t.ex. in i luftsäckarna. Sjukdomen smittar vid kontakt mellan hästar men även vid kontakt med kontaminerat material såsom vattenhinkar, gemensamma vattenkärl i hagar, grimskaft och boxinredning. Dessutom kan människor sprida smitta inom och mellan stall via händer och kläder efter kontakt med infekterade hästar. Ett kvarkautbrott kan pågå i många veckor och orsakar förutom lidandet för hästarna ofta ekonomiska konsekvenser på grund av inställd verksamhet såsom träning, tävlingar och ridlektioner. För att bekräfta diagnosen kvarka tas prover för att odla fram kvarkabakterien (S. equi). Det kan vara svårt att bekräfta diagnosen och upp till 40% av misstänkta kvarkafall kan vara negativa via bakteriologisk odling. Vid misstänkta utbrott av kvarka med lindriga symptom odlas ibland bara den närbesläktade bakterien Streptococcus equi subspecies zooepidemicus (S. zooepidemicus) fram. Då uppstår ett kliniskt dilemma huruvida utbrottet verkligen är kvarka men S. equi inte kan odlas fram, eller om S. zooepidemicus är den sjukdomsorsakande bakterien. Vilken typ av streptokock-bakterie som orsakar ett sjukdomsutbrott är av betydelse för vilka vidare åtgärder som ska sättas in, t.ex. isolering av enskilda hästar, stall och hela anläggningar.

S. zooepidemicus betraktas vanligen som en opportunistisk patogen i luftvägarna hos häst, dvs. bakterien kan finnas hos friska hästar men orsaka övre luftvägssjukdom om hästens immunförsvar är nedsatt av någon anledning. S. zooepidemicus, till skillnad från S. equi, kan även orsaka infektioner i andra organ hos hästar som sårinfektioner, ledinfektioner och infektioner i livmodern. Dessutom kan S. zooepidemicus orsaka infektioner hos andra djurarter och i sällsynta fall även hos människor.

Delstudier och resultat
Provtagning, laboratorieanalyser och smittspårning vid kvarkautbrott
För att öka andelen bakteriologiskt bekräftade diagnoser hos misstänkta kvarkahästar i akuta utbrott utvärderades olika provtagningsmaterial och olika sätt att ta prover från luftvägarna. Svabbprover togs från näshålan och från svalget, samt ett sköljprov från näshåla och svalg tillsammans. Proverna analyserades via traditionella odlingsmetoder och med real-tids PCR (analys för påvisande av bakteriens DNA). Resultaten visade att flest positiva hästar kunde upptäckas vid provtagning med sköljprov och analys med real-tids PCR direkt från sköljprovet utan att göra en bakteriologisk odling först. Kombinationen av ett svabbprov i näsan och ett sköljprov analyserat med real-tids PCR direkt från provmaterialen gjorde att kvarka (S. equi) kunde bekräftas hos upp till 90 % av sjuka hästar.

Olika stammar (undertyper) av kvarkabakterien kan identifieras med molekylärbiologiska metoder. Ett exempel på en sådan metod är identifiering av en specifik gen, seM, som kan användas för att avgöra släktskap mellan olika stammar. seM-typning av S. equi stammar från 32 svenska kvarkautbrott visade att de flesta utbrott i Sverige var nära släkt med S. equi stammar av seM typ 9, vilken är vanligt förekommande i Storbritannien. Analyser av släktskapet mellan stammar isolerade från olika hästar inom ett utbrott visade att alla hästar var infekterade med samma stam inom utbrottet.
Streptococcus zooepidemicus som orsak till luftvägssjukdom hos hästar
I ett utbrott av misstänkt kvarka (S. equi) visade det sig att kvarkabakterien inte kunde påvisas hos någon sjuk häst och ingen häst hade heller antikroppar mot kvarka som kunde bekräfta en pågående kvarkainfektion. Istället isolerades en viss typ av S. zooepidemicus hos alla sjuka hästar (ST-24). S. zooepidemicus ST-24 är nära släkt med andra S. zooepidemicus stammar som också har påvisats i samband med luftvägsinfektioner hos hästar. Det är sannolikt att vissa stammar av S. zooepidemicus inte är opportunister utan kan vara primärt sjukdomsorsakande i luftvägarna hos hästar.
Infektion med Streptococcus zooepidemicus hos människor
Infektioner hos människor med S. zooepidemicus är ovanligt men när det förekommer orsakar det ofta allvarliga sjukdomar som blodförgiftning, hjärnhinneinflammation, njursjukdom och ledinfektioner. S. zooepidemicus kan finnas hos både friska och sjuka hästar och har visats kunna smitta från hästar till människor. Tre personer i Finland fick allvarliga infektioner efter kontakt med hästar under 2011. I två av fallen var den sjukdomsorsakande stammen av S. zooepidemicus (ST-10) identisk med en stam som isolerades från en frisk häst tillhörande en av patienterna. Den tredje patienten insjuknade med en stam av S. zooepidemicus (ST-209) som isolerats från ett stort utbrott av luftvägssjukdom hos hästar på Island år 2010. Under utbrottet på Island blev även en människa allvarligt sjuk av samma bakteriestam. Överföring av S. zooepidemicus från hästar till människor kan ske från både friska och sjuka hästar och bakterien bör beaktas som en möjlig orsak vid invasiva infektioner hos människor i kontakt med hästar.

Slutsatser
Påvisande av kvarkabakterien (S. equi) hos hästar med symptom på kvarka kan uppnås hos ca 90% av akut sjuka hästar. Bäst resultat fås vid provtagning med nässköljprov som analyseras med real-tids PCR direkt från provet. Att kunna säkerställa kvarkadiagnosen minskar risken för smittspridning både inom ett stall och till andra stall.

Släktskap mellan stammar av S. equi kan identifieras med hjälp av seM typning och kan vara värdefullt för att övervaka kvarkaläget i Sverige och omvärlden.

S. zooepidemicus kan vara orsak till övre luftvägssjukdom med kvarkaliknande symptom hos hästar. Det är troligt att vissa stammar av S. zooepidemicus har lättare för att infektera luftvägarna hos hästar än andra.

S. zooepidemicus kan smitta från hästar till människor och orsaka allvarliga sjukdomstillstånd. Vissa stammar av S. zooepidemicus som orsakar sjukdom hos människor kan även orsaka sjukdom hos hästar, medan andra stammar kan isoleras från friska hästar.

Hästar som är kroniska bärare av kvarkabakterien tros vara en stor orsak till att kvarka fortsätter att spridas i hästpopulationen. Fortsatt forskning för att enkelt och säkert kunna påvisa kroniska smittbärare är av stor vikt för att minska förekomsten av kvarka, och i förlängningen kunna utrota sjukdomen.

Susanne Lindahl, vinnare av Sällskapets pris 2014.

  • Hits: 843