hernqvist120
logo

Verksamhetsberättelse 2014

Sällskapets styrelse har under året haft sju protokollförda sammanträden (9/1,
24/2, 24/3, 26/6, 22/9, 10/11 och 18/12). Styrelsen har haft följande
sammansättning: Susanna Sternberg Lewerin, ordförande (vald 2014-2016), Oskar
Nilsson, sekreterare (vald 2014-2016), Pia Gustås kassör (vald 2012-2014), Katja
Höglund, webmaster (vald 2014-2016), Ulrika Grönlund-Andersson, klubbmästare
(vald 2013-2015) och Annette Backhans, övrig ledamot (vald 2014-2016). Vid
styrelsens möten har Sten Söderberg (styrelsens kontaktperson med banker och
länsstyrelse angående förvaltning av Ivar och Elsa Sandbergs och Skogsborgs stipendiefonder)
varit adjungerad. Sällskapets valda revisorer har varit Stig Einarsson och Sven
Viring medan Magdalena Jacobson och Renée Båge (valda 2014-2016) har varit
Sällskapets valberedning.

Årsmötet hölls den 26/5, och efter årsmötets avslutande med kaffe och god
fika tilldelades Susanne Lindahl Sällskapets pris för bästa vetenskapliga
publikation 2011-2013 och presenterade resultaten från sin avhandling:"Streptococcus equi subsp. equi and Streptococcus equi subsp. zooepidemicus
– upper respiratory disease in horses and zoonotic transmission to humans".

Sällskapets pris för bästa vetenskapliga publikation 2011-2013 utlystes
under året och tilldelades Susanne Lindahl (se ovan) i form av 10.000 kr samt
medalj.

Ett seminarium med titeln Bakteriologi i din vardag som kliniker och
forskare "skit in - skit ut" avhölls den 2/4 med presentationer av Desiree
Jansson, Björn Bengtsson, Erik Eriksson och Karl-Erik Johansson. Den senare
presenterade webbplatsen VetBact, en kunskapsbas i bakteriologi som föregående
år erhållit stöd från Sällskapet för slutförande av de interaktiva övningarna i
livsmedelshygien.

Ett öppet seminarium om Treponema som avhölls 15/5 i samband med att
internationella forskare på området var i Uppsala för att medverka i
disputationer erhöll ca 11.000 kr i stöd från Sällskapet för att täcka
lokalhyra och förtäring.

Stipendier ur Jan Skogsborgs stipendiefond för forskning och fördjupad
utbildning rörande hundsjukdomar söktes för två projekt. Styrelsen beslöt
tilldela dessa medel enligt följande:

·
Ann Essner: Utvärderingmetoder vid sjukgymnastik och
rehabilitering av hundar med artros (54.720 kr)

·
Giulio Grandi: Seroprevalens av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos svenska
hundar (47.000 kr)

Stipendier ur Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk
forskning söktes för åtta projekt. Styrelsen beslöt att tilldela fem av dessa
medel enligt följande:

Eva Osterman-Lind: Sprider hästar zoonotiska parasiter på betet och vidare
till vatten? (91.200 kr)

Lennart Melin: Förbättrad serotypning av Salmonella enterica med hjälp av DNA-sekvensering (100.320 kr)

Camilla Wallander: Utvärdering av förhållandet mellan Toxoplasma gondii-specifika antikroppar i köttsaft och T. gondii-DNA i vildsvinskött samt
kartläggning av T. gondii-genotyper
hos vildsvin i Sverige (165.300 kr)

Björn Bengtsson: Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker hos
slaktkycklingar i Sverige (39.444 kr)

Jenny Frössling: Analys av kontaktmönster och kalvdödlighet i besättningar
involverade i utbrottet av Salmonella
Dublin i Skåne (50.000 kr)

Ett flertal pärmar med gamla dokument från Sällskapet har gåtts igenom och
sorterats av Stig Einarsson. Detta arbete resulterade i att det nu endast finns
ett fåtal pärmar med ordnad dokumentation kvar som styrelsen har att förvara.
Styrelsen vill uttrycka sin stora tacksamhet till Stig som säkerställt att rätt
dokument finns kvar i hanterbart format.

Texterna på Sällskapets hemsida har reviderats under året.

Uppsala 2015-03-28

Susanna Sternberg Lewerin

Ordförande