Tilldelning av medel ur Skogsborgs fond

Tilldelning av medel ur Ivar och Elsa Sandbergs Stipendiefond

2022 Ingen utlysning

Vid utlysningen 2021 tilldelades följande projekt medel:

 • Ida Hallberg, SLU: 82 080 SEK för projektet Genetic background to decreased semen quality in dogs
 • Malin Nilsson, SLU: 62 000 SEK för projektet Jämförelse av cytokinuttryck hos friska hundar av olika raser
 • Johanna Holmberg, SLU: 40 000 SEK för projektet Värdet av att använda videokapsel ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati.

Vid utlysningen 2020 tilldelades följande projekt medel:

Johanna Holmberg, SLU: 100 000 SEK för projektet Värdet av att använda videokapseln ALICAM för att utvärdera hundar med kronisk enteropati

Vid utlysningen 2019 tilldelades följande projekt medel:

 • Giulio Grandi, SLU: 46 000 för projektet Förekomt av fästingar och fästingburna sjukdomar ökar i Sverige - ökad risk för sjukdom också för hundar?
 • Bodil Ström Holst, SLU: 46 000 SEK för projektet Spermakvalitet hos Berner Sennen

Vid utlysningen 2018 tilldelades följande projekt medel:

 • Karolina Engdahl, SLU: 90 000 SEK för projektet  Forskning om korsbandsskador hos hund
 • Karolina Engdahl, SLU: 90 000 SEK för projektet  Forskning om korsbandsskador hos hund

Vid utlysningen 2017 tilldelades följande projekt medel:

 • Bodil Ström Holst, SLU: 125 000 SEK för projektet Bestämning av steroidkoncentrationer runt partus på hund, analyserat med super critical fluid chromatography-tandem mass spectrometry(SCF-MS/MS)
 • Jonas J. Wensman, SLU: 70 000 SEK för projektet Vilken roll spelar hundens calicivirus vid kennelhosta?

Vid utlysningen 2016 tilldelades följande projekt medel:

 • Daniel Bergman, SLU: 80 000 SEK för projektet Screening av heterofila antikroppar hos hund
 • Inger Lilliehöök, SLU: 34 000 SEK för projektet Biologisk variation hos kortisol i hundurin
 • Odd Höglund. SLU: resestipendium
 • Karolina Enlund, SLU, resestipendium

Vid utlysningen 2015 tilldelades följande projekt medel:

 • Mia Nilsson 70 800 SEK för projektet Postoperative ultrasonographic appearance of the cervix, ligatures, medial iliac lympnodes and surrounding abdominal tissues after ovariohysterectomy in bitches with pyometra
 • Fredrik Södersten 82 000 SEK för projektet Ultrastructural studies of cardiac tissue from dogs with myxomatous valvular degeneration
 • Carl Ekstrand, SLU: Effekt av antihistamin på atopisk dermatit
 • Ahood Gadhban: kursavgifter

Vid utlysningen 2014 tilldelades följande projekt medel:

 • Ann Essner, Evidensia Gävle: 54 720 SEK för projektet Utvärderingsmetoder vid sjukgymnastik och rehabilitering av hundar med artros
 • Giulio Grandi, SVA: 47 000 SEK för projektet Seroprevalens av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) hos svenska hundar

2013 Ingen utlysning

Vid utlysningen 2012 tilldelades följande projekt medel:

Jonas Wensman, SLU: 100 000 SEK för projektet Kennelhosta hos hund

2011 Ingen utlysning

Vid utlysningen 2010 tilldelades följande projekt medel:

 • Ulrika Windahl, SVA: för projektet Infektion med MRSP hos hund
 • Kjerstin Pettersson, SLU: för projektet Belastning av ryggkotpelaren hos hundar

Read more …Tilldelning av medel ur Skogsborgs fond

 • Hits: 333

Riktlinjer för slutrapport

Riktlinjer för slutrapport

Rapporterna ska vara på max 3-5 sidor och innehålla:

Sammanfattning

Rapporten ska inledas med en kort sammanfattning på 200-300 ord av projektet som kan publiceras på sällskapets hemsida och i andra sammanhang.

Bakgrund

En kort beskrivning av bakgrund till projektet

Metoder

En kort sammanfattning av metoderna som användes i projektet.

Resultat

Resultaten presenteras på ett lättbegripligt sätt, gärna med tabell och figur.

Diskussion

Diskussionen kan vara separat eller skrivas tillsammans med resultatdelen. Förutom att resultaten ska diskuteras lite kort bör diskussionen även ta upp eventuella justeringar som har gjorts i projektet i jämförelse med projektbeskrivningen som blev beviljad av Sällskapet för veterinär medicinsk forskning.

Vidareförmedling av resultat

En kort beskrivning om resultat från projektet planeras att kommuniceras vidare, t ex via vetenskaplig artikel, examensarbete, artikel i populärvetenskaplig tidskrift.

En kort ekonomisk redovisning, förslagsvis i tabellform

Read more …Riktlinjer för slutrapport

 • Hits: 187

Skogsborgs fond

Jan Skogsborgs Stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

År 2010 delade Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning för första gången ut stipendier ur ovanstående stiftelse.

Medlen för dessa stipendier härrör från en donation gjord av Jan Skogsborg.

Reglemente för Jan Skogsborgs Stiftelse for Forskning och Fördjupad Utbildning Rörande Hundsjukdomar

Syfte

Stiftelsens syfte är att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Ett speciellt och överordnat intresse skall tillägnas taxars sjukdomar. Efter beslut på årsmötet med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 19 maj 2021 har reglementets nuvarande skrivning fastställts.

Verksamhetsföremål och destinatärskrets

Syftet med stiftelsen skall uppnås genom att medel delas ut för att främja forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar. Medel bör i första hand tilldelas i Sverige verksamma veterinärer, som avser bedriva forskning och studier rörande hundars sjukdomar och deras behandling. Flexibilitet skall råda vid utdelning av medel från fonden. Således skall förutom rent stöd för speciella forskningsprojekt rörande hundsjukdomar också medel kunna beviljas t ex för studieresor till nationella och internationella institutioner och djursjukhus, för att göra det möjligt för kliniskt verksamma veterinärer att under en begränsad tid helt ägna sig åt forskning. Medel ur stiftelsen skall också kunna användas för anordnande av nationella symposier m.m. kring hundsjukdomar och deras behandling. Medel ur stiftelsen skall också användas för bestridande av kostnader under rubriken "Utdelning av medel" nedan.

Förvaltning

Stiftelsen skall förvaltas av Styrelsen för Sällskapet Veterinärmedicinsk Forskning ("Sällskapet"), som bör låta det praktiska handhavandet av stiftelsens medel ombesörjas av banks notarieavdelning eller motsvarande.

Revision

Stiftelsens räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skall revideras av Sällskapets revisorer samt av en av Sällskapets styrelse utsedd yrkesrevisor (en s.k. auktoriserad revisor eller godkänd yrkesrevisor).

Utdelning av medel

For den årliga utdelningen från stiftelsen till ändamål enligt vad som ovan sagts får användas
- den årliga direktavkastningen från stiftelsens tillgångar, samt
- vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar i den mån de inte behovs för att trygga realvärdet av tillgångarna.
Av den totala årliga avkastningen, d.v.s. direktavkastningen och omsättningsvinsterna, skall dock alltid minst en tiondel tillföras det bundna kapitalet. Av denna totala årliga avkastning får, sedan erforderliga förvaltningskostnader täckts, under därpå följande år högst ¼ användas för bestridande av kostnader för Sällskapets vetenskapliga aktiviteter i form av symposier, seminarier och dyl. enligt vad som ovan sagts under "Verksamhets­ föremål och destinatärskrets". Återstoden av avkastningen skall i huvudsak utdelas i form av stipendier. Styrelsen har att besluta om antalet stipendier och dessas belopp.

Regler for utdelning av stipendier, ansökan m.m.Regler for utdelning av stipendier, ansökan m.m.

Styrelsen skall, under oktober eller november offentligt kungöra lediga stipendier till medlemmar i sällskapet, på sällskapets webbplats samt inom relevanta universitet, institut och myndigheter i Sverige. Ansökan skall ha inkommit senast den 5 december. Styrelsen har därefter att senast den 31 januari besluta, vilka stipendier som skall utdelas.
Vid bedömningen av inkomna ansökningar bör styrelsen, vid beslut i stipendiefrågan till sig adjungera sakkunnig inom fondens syfte i de fall styrelsen inte besitter tillräcklig sakkunskap.

Redovisning

Inom två ar efter offentliggörandet av utdelat stipendium, som skall ske enligt ovan, dock alltid på sällskapets webbplats, skall till styrelsen inkomma redogörelse för hur beviljade medel har använts samt de resultat som uppnåtts. En strävan bör vara att erhållna forskningsresultat publiceras, varvid det skall anges, att stöd för forskningen erhållits från Jan Skogsborgs Stiftelse.

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan endast ske vid ordinarie sammanträde med Sällskapet for Veterinärmedicinsk Forskning. Beslut om eventuell ändring skall för att bli giltigt fattas med minst ¾ majoritet.

Skulle Sällskapet upplösas skall medlen i stiftelsen överlämnas till annan juridisk person, som kan beräknas använda desamma på sätt som står i överensstämmelse med detta reglemente.

Read more …Skogsborgs fond

 • Hits: 337