Utlysning 2022

Utlysning 2022

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning ledigförklarar härmed stipendier ur stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning.

Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Ändamålet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom områden som har direkt betydelse för livsmedel och livsmedelshygien.

Disponibelt för årets utdelning är cirka 850 000 kr.

Jan Skogsborgs stiftelse för forskning och fördjupad utbildning rörande hundsjukdomar

Ingen utdelning från Jan Skogsborgs stiftelse kommer ske detta år.

Ansökan till Sandbergs fond ska vara på maximalt 5 sidor och innehålla:
Bakgrund inklusive relevanta nyckelreferenser, målsättning, material och metoder, arbetsplan inklusive tidsramar samt budget för projektet. Dessutom önskas ett kortfattat CV för huvudsökande. Notera att förvaltningsavgifter eller andra generella påslag inte beviljas med mer än högst 14 % (exkl. moms i förekommande fall) i budgeten.

Ansökan skickas in elektroniskt i PDF-format (signera och scanna) till: lena.pelander@slu.se. Ansökan skall ha inkommit senast 5 december 2022. Övriga upplysningar lämnas av Lena Pelander på epost: lena.pelander@slu.se.

Read more …Utlysning 2022

 • Hits: 507

Riktlinjer för slutrapport

Riktlinjer för slutrapport

Rapporterna ska vara på max 3-5 sidor och innehålla:

Sammanfattning

Rapporten ska inledas med en kort sammanfattning på 200-300 ord av projektet som kan publiceras på sällskapets hemsida och i andra sammanhang.

Bakgrund

En kort beskrivning av bakgrund till projektet

Metoder

En kort sammanfattning av metoderna som användes i projektet.

Resultat

Resultaten presenteras på ett lättbegripligt sätt, gärna med tabell och figur.

Diskussion

Diskussionen kan vara separat eller skrivas tillsammans med resultatdelen. Förutom att resultaten ska diskuteras lite kort bör diskussionen även ta upp eventuella justeringar som har gjorts i projektet i jämförelse med projektbeskrivningen som blev beviljad av Sällskapet för veterinär medicinsk forskning.

Vidareförmedling av resultat

En kort beskrivning om resultat från projektet planeras att kommuniceras vidare, t ex via vetenskaplig artikel, examensarbete, artikel i populärvetenskaplig tidskrift.

En kort ekonomisk redovisning, förslagsvis i tabellform

Read more …Riktlinjer för slutrapport

 • Hits: 637

Tilldelning av medel

Tilldelning av medel ur Ivar och Elsa Sandbergs Stipendiefond

Vid utlysningen 2021 tilldelades följande projekt medel:

 • Karin Artursson, SVA: Skärskådande av skärbrädor (180 000 SEK)
 • Sofia Boqvist, SLU: kan "smarta" förpackningar minska matsvinnet? En mikrobiologisk och sensorisk utvärdering av ny sensoretikett för livsmedelsförpackningar (115 000 SEK)

Vid utlysningen 2020 tilldelades följande projekt medel:

 • Anna Lundén, SVA: Kartläggning av Toxoplasma gondii vävnadscystor i förskt fårkött på den svenska marknaden (149 420 SEK)
 • Emma Bergenqvist, SLU: Förekomst av patogena bakterier i fasan och gräsand (160 000 SEK)
 • Liv Jonare, SLU: Kan man fastställa systemisk spridning av E. coli hos kyckling med cellulit vid köttbesiktning? (124 700 SEK)
 • Karin Söderqvist, SLU: Längre hållbarhet med bibehållen kvalitet - mikrobiotans sammansättning i vacuumpackat nötkött (113 000 SEK)

Vid utlysningen 2019 tilldelades följande projekt medel:

 • Anna Maria Pyziel, SLU: The prevalence and species composition of potentially zoonotic protozoan parasites of the genus Sarcocystis in the meat of cattle (Bos taurus) (200 000 SEK)

 • Robert Söderlund, SVA: Rent mjöl i påsen? - Förekomst av EHEC-bakterier i svenskt vetemjöl (165 300 SEK)
 • Frederik Widén, SVA: Kvalitativa och kvantitativa analysmetoder för Hepatit E virus i livsmedelsprodukter från gris och vildsvin (200 000 SEK)

Vid utlysningen 2018 tilldelades följande projekt medel:

 • Ann Albihn, SVA: Tick-borne encephalitis - a food safety risk for humans consuming unpasteurized milk/milk products from goat, sheep, and cattle in Sweden and Finland (181 260 SEK)

 • Sara Frosth, SLU: Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling - utökad studie (125 400 SEK)
 • Anna Werinder, SLU: Streptococcus suis - en viktigt zoonos med stor betydelse för grisens och människans hälsa (92 500 SEK)
 • Tomasz Dzieciolowski, Kronfågel och SLU: Effektiv rengöring av transportlådor till kyckling ett sätt att hindra spridning av patogena bakterier till människor och öka kycklingarnas välfärd på väg till slakt '(148 200 SEK)
 • Ylva Persson, SVA: Förekomst av MRSA i getmjölkbesättningar (172 871 SEK)

Vid utlysningen 2017 tilldelades följande projekt medel:

 • Sara Frosth, SLU:  Typning av Campylobacter-isolat för en ökad kunskap om epidemiologin hos kyckling (148 200 SEK)
 • Eva Wattrang, SVA: Kan förändrade uppfödningsrutiner med tidig tillgång till foder, vatten och probiotiska tillskott bidra till friskare kycklingar? (39 330 SEK)
 • Erik Eriksson, SVA:  Utvärdering av probiotika-kandidater för bekämpning av EHEC i livsmedelskedjan (82 080 SEK)

Vid utlysningen 2016 tilldelades följande projekt medel:

 • Emma Eriksson, SLU: Kan man minska antalet Campylobacter på slaktkyckling genom åtgärder på slakterinivå? (128 250 SEK)
 • Catarina Flink, SLV: Hur betydande är förekomsten av shigatoxinproducerande Escherichia coli (STEC) i svensk och importerat/infört fårkött för smittspridning? (84 360 SEK)
 •  Su Lin Heden, SLU: Application of MALDI-TOF for the rapid identification of mycotoxigenic and spoilage moulds in food and feed. (101 460 SEK)
 • Axel Sannö, SLU: Kan MLVA skapa förutsättningar för effektiv smittspårning i samband med sjukdomsfall och matförgiftningsutbrott orsakade av Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis? (180 386 SEK)

Vid utlysningen 2015 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist: Campylobacter spp. hos nötkreatur - förekomst och antibiotikaresistens (117 000 SEK)
 • Magdalena Jacobson, SLU: PCR-ribotypes of Clostridium difficile associated with human disease isolated from Swedish livestock (46 000 SEK)
 • Monika Johansson: Protokoll för DNA-baserad analys av mjölkråvarans mikroflora. Undkommer vissa bakterier detektion genom att binda till mjölkens fettfraktion? (90 000 SEK)
 • Camilla Björkman, SLU: Fördjupad molekylärbiologisk undersökning av Cryptosporidium parvum-isolat från kalvar (111 000 SEK)

Vid utlysningen 2014 tilldelades följande projekt medel:

 • Eva Osterman-Lind, SVA: Sprider hästar zoonotiska parasiter på betet och vidare till vatten? (91 200 SEK)
 • Lennart Melin, SVA: Förbättrad serotypning av Salmonella enterica med hjälp av DNA-sekvensering (100 320 SEK)
 • Camilla Wallander: Utvärdering av förhållandet mellan Toxoplasma gondii-specifika antikroppar i köttsaft och T. gondii-DNA i vildsvinskött samt kartläggning av T. gondii-genotyper hos vildsvin i Sverige (165 300 SEK)
 • Björn Bengtsson, SVA: Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker hos slaktkycklingar i Sverige (39 444 SEK)
 • Jenny Frössling, SVA: Analys av kontaktmönster och kalvdödlighet i besättningar involverade i utbrottet av Salmonella Dublin i Skåne (50 000 SEK)

Vid utlysningen 2013 tilldelades följande projekt medel:

 • Dolores Gavier-Widén, SVA: Förekomst av Francisella tularensis i muskulatur hos harar med harpest (tularemi) – risk för människa att infekteras via födan (62 700 SEK)
 • Lennart Melin, SVA: Utvärdering av helgenomsekvensering för bättre smittspårning av Salmonella i foder, livsmedelsproducerande djur och livsmedel (70 680 SEK)
 • Wilhelm Tham, SLU: Multi-locus Sequence Typing (MLST) – a tool for better understanding of listeriosis (100 000 SEK)

Vid utlysningen 2012 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist, SLU: Hur påverkar modifierad atmosfär tillväxt och avdödning av VTEC i köttfärs? (100 000 SEK)
 • Eva Olsson Engvall, SVA: Campylobacter i vatten - betydelse som smittkälla för human campylobacterios (100 000 SEK)
 • Axel Sannö, SLU: Utvärderomg av två molekylärbiologiska metoder som verktyg för att kunna jämföra isolat av enteropatogena Yersinia spp. från friska vildsvin och humana isolat från livsmedelsburna infektioner (50 000 SEK)
 • Estelle Ågren, SVA: Provuttag och analys i syfte att klassificera svenska mjölkbesättningar i en riskfaktorstudie avseende salmonellaförekomst (100 000 SEK)

Vid utlysningen 2011 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist, SLU: Betydelsen av ätfärdiga sallader för spridning av livsmedelsburna zoonoser
 • Ingrid Hansson, SVA: Relationen mellan mängden campylobacter i kycklingskinn och filé
 • Ylva Persson, SVA: Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus, ett hjälpmedel för ostproducerande getbesättningar

Vid utlysningen 2010 tilldelades följande projekt medel:

 • Marie-Louise Danielsson-Tham, SLU: Jämförande studier av Listeria monocytogenes isolerade från humanpatienter 1958-1985 och isolat från senare delen av 1900-talet samt första decenniet av 2000-talet
 • Karin Artursson, SVA: Förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk
 • Erik Eriksson, SVA: Kartläggning av genetiska grupper av svensk VTEC O157:H7 för riskbedömning och epidemiologisk övervakning
 • Oskar Nilsson, SVA: Molekylärbiologisk karaktärisering av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) från svenska slaktkycklingar
 • Susanne Thistedt Lambertz: Är det något risk att smittas av Yersinia enterocolitica via livsmedel?

Vid utlysningen 2009 tilldelades följande projekt medel:

 • Sofia Boqvist, SLU: Får och fårprodukter som smittrisk för Yersinia enterocolitica till människa
 • Viveca Båverud, SVA: Kan Clostridium difficile vara en livsmedelsburen zoonos?
 • Eva Osterman-Lind, SVA: Stressrespons i Giardia-cystor
 • Axel Sannö, SLU: Förekomsten av patogener (E. coli, Salmonella-arter, Yersinia enterocolitica, Hepatit E) i svenska vildsvinsstammen

Read more …Tilldelning av medel

 • Hits: 935

Reglemente

Reglemente för Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Reglemente för Stiftelsen Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond för livsmedelshygienisk forskning

1. Förvaltas av Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning

Sedan Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning genom testamente av fru Elsa Sandberg, änka efter stadsveterinären Ivar Sandberg, Lund, erhållit aktier, obligationer och banktillgodohavanden till ett bokfört värde 1975-12-31 på sammanlagt 455 564,88 kronor fastställdes på årsmötet (då benämnt första ordinarie vårsammanträdet) med medlemmarna i Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 25 februari 1976 reglemente för fonden.

Efter beslut på årsmötet med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning den 19 maj 2021 har reglementets nuvarande skrivning fastställts.

2. Ändamål

Ändamålet med stiftelsen är att främja vetenskaplig forskning inom livsmedelshygienens område eller inom område som direkt eller indirekt har betydelse för livsmedelshygienen.

Medel må i första hand tilldelas i Sverige verksam veterinär, som bedriver eller avser att bedriva forskning eller studier av livsmedelshygienisk betydelse. I andra hand må medel användas för sådana forskningsprojekt som omhänderhas av nordisk veterinär institution eller enskild nordisk veterinär. I tredje hand må medel tilldelas annan enskild forskare eller institution för forskningsprojekt av livsmedelshygienisk betydelse.

Medel må även användas för kostnader enligt punkt 4 nedan.

3. Förvaltning

Stiftelsen förvaltas av sällskapets styrelse som kan anförtro det praktiska handhavandet av värdepapper o.d. åt banks notariatavdelning eller motsvarande.

Stiftelsens räkenskaper, som avslutas per kalenderår, skall revideras av sällskapets revisorer samt av en av sällskapets styrelse särskild utsedd yrkesrevisor. Den sistnämnde skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

4. Utdelning av stipendium mm

Av stiftelsens nettoavkastning under ett år, sedan erforderliga förvaltningskostnader täckts, får under därpå följande år högst en fjärdedel användas för bestridande av föreläsningskostnader och tryck enligt styrelsen närmare bedömande. Återstoden av avkastningen skall årligen i huvudsak utdelas i stipendier. Styrelsen har att besluta om antalet stipendier och dessas belopp.

5. Ansökan mm

Sällskapets styrelse skall årligen under oktober eller november offentligt kungöra lediga stipendier till medlemmar i sällskapet, på sällskapets webbplats samt inom relevanta universitet, institut och myndigheter i Sverige. Ansökan skall ha inkommit före den 1 december. Styrelsen skall därefter under december eller påföljande januari besluta om vilka stipendier, som skall utdelas.

Vid bedömning av inkomna ansökningar bör styrelsen, om den så anser nödvändigt, vid beslut i stipendiefrågan med sig adjungera sakkunnig inom livsmedelshygienens område. Denne skall äga yttrande- och förslagsrätt, men äger icke delta i beslutet.

6. Redovisning

Inom två år efter offentliggörande av utdelat stipendium, som skall ske på lämpligt sätt, dock alltid på sällskapets hemsida, skall till sällskapets styrelse inkomma redogörelse för hur beviljade medel har använts samt de resultat som uppnåtts. Resultaten bör redovisas på ett sådant sätt att de kan publiceras, om styrelsen i samråd anslagsinnehavaren(na) finner detta vara lämpligt.

7. Ändring av reglementet

Ändring av detta reglemente får endast ske vid årsmöte med Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning. Beslut om eventuell ändring skall för att bli giltigt fattas med minst trefjärdedels majoritet. För ändring av föreskrift gäller 6 kap. Stiftelselagen.

Read more …Reglemente

 • Hits: 509

More Articles …